ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Our experiences on the replantations of zone 2 level in children
Cemal Fırat, Ahmet Hamdi Aytekin, Serkan Erbatur, Yılmaz Geyik, Ömer Elmas

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye, Email: cemalfiratmd@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: The aim of this study is assessment of eight children who were operated on our clinic between 2010 and 2012 for replantation or revascularization of amputation at the level of zone 2.

Materials and methods: From June 2010 to February 2012 eight children, aged between 3 and 15, were operated in our department with zone 2 amputations. Types of amputations were crash injury in 4 children and gyotin type regular amputation in 4 children. Mean ischemia time of the amputates was 3,5 hours (range 1,5-8 hours). In 5 children successful replantation were achieved but in 3 children the replantation was failed because of insufficient circulation despite recurrent anastomosis. Papaverin was used preoperatively in all cases. Mean follow-up period was 9 months (range 2-16 months).

Results: Local administration of papaverin facilitates the replantation with promoting vasodilatation meaningfully. In addition, solutions used preoperatively such as lidocain, heparin, warm irrigation solutions (mean 28°C 0,9% NaCl) and also postoperatively administration of low molecular weight dextran and heparin, acetyl salicylic acid, pentoxyphyllin increase the success rate of replantation. Another important factor is also short of mean ischemia time.

Conclusion: Some tools and methods are essential for management of the replantation at zone 2 in pediatrics such as, a good magnification, sensitive microsurgery equipment, 10/0-11/0 micro-sutures, effective vasodilatation per-operatively, adequate bone shortening and surgical exploration and close follow-up postoperatively. Postoperative rehabilitation is also an obligation to increase the success of the replantation.

Key words: Amputation, replantation, microsurgery, zone 2, pediatric patients

ÖZET

Amaç: Zon 2 bölgesinde görülen ampütasyonlar çocuklarda oldukça sık görülmekte olup, bu bölgede yapılacak replantasyonlar sonuçları itibariyle daha zordur. Bu çalışmamızda 2010-2012 yılları arasında zon 2’de olan ampütasyonları nedeniyle kliniğimizde replantasyon ve revaskülarizasyon operasyonları gerçekleştirilen 8 çocuğun geriye dönük analizinin yapılması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Haziran 2010 ile Şubat 2012 tarihleri arasında kliniğimizde amputasyon seviyesi zon 2 olan ve yaşları 3 ila 15 arasında değişen 8 çocuk hasta ameliyat edildi. 4 hastada ezilme tipi ve 4 hastada giyotin tipi düzgün kesi ile oluşmuş total ampütasyon mevcuttu. Ortalama iskemi süresi 3,5 saatti (1,5-8 saat). 5 hastada replantasyon başarılı bir şekilde sağlanırken 3 hastada mükerrer anastomozlara rağmen dolaşım sağlanamadı. Tüm vakalarda replantasyon aşamasında papaverin kullanıldı. Takip süresi ortalama 9 ay (2-16 ay) idi.

Bulgular: Lokal papaverin uygulanması replantasyonu belirgin olarak kolaylaştırmaktadır. Ayrıca bütün hastalara per-operatif olarak kullanılan lidokain, heparin, ılık yıkama solüsyonları (ortalama 28°C %0,9 NaCl) ve post-operatif olarak uygulanan, düşük molekül ağırlıklı dekstran (500cc/24 saat), düşük molekül ağırlıklı heparin, asetil salisilik asit ve pentoksifilinin replantasyon başarısında oldukça etkili olmaktadır. İskemi süresi (soğuk veya sıcak) kısa olan vakalarda başarı önemli ölçüde artmaktadır.

Sonuç: Çocuk hastalarda zon 2’deki replantasyonlarda başarılı sonuçlar için iyi bir büyütme sağlayan mikroskop, 10/0 ve 11/0 sütürler, kaliteli ve hassas mikrocerrahi aletler, iyi bir vasodilatasyon, yeterli kemik kısaltma ve cerrahi eksplorasyon ile postoperatif yakın takip ve tedavi gereklidir. Ameliyat sonrası uygulanacak iyi bir fizik tedavi replantasyonların başarısı için şarttır.

Anahtar kelimeler: Amputasyon, replantasyon, mikrocerrahi, zon 2, çocuk hastalar

Cilt 39, Sayı 2 (2012)