ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Fine structure and immunohistochemical evaluation of endometrium in fertile and infertile women with implantation failure
Leyla Bahar, Semra Kahraman, Murat Akkuş, Tülin Baykal

Mersin Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Mersin, Türkiye, E-mail: laylabahar@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: Being a temporary process, endometrial receptivity is the functional success of endometrial process. In this study, the fertile and recurrent implantation failure (RIF) of individuals with endometrial tissues is analyzed by Transmission Electron Microscopy (TEM) and immunohistochemistry using the E-cadherin. Our goal is not only to make a comparison of endometrial tissues in women with RIF and fertile but also to provide a better understanding of the process and mechanics of the cellular roof during the implantation of endometrium.

Materials and methods: Our research consists of seventeen infertile women who are after In-Vitro fertilization (IVF) / embryo transfer (ET) not occur on pregnancy and ten fertile women were included. Tissue follow-up were performed using routine light microscopy and TEM techniques.

Results: In fertile group, markers of endometrial implantation in the surface epithelium, which are pinopodes were found in heavily. In infertile group, there was prominent cilia formation, microvillus and the presence of inadequate pinopod. E-cadherin using immunohistochemistry study was scoring. When immune-reactivity was very pale in the epithelium of the fertile group, infertile groups showed a clear staining.

Conclusion: Recent findings; E-cadherin transmits adhesive properties to receptive period of endometrial epithelium as well as, having dual functions. Firstly, the cell surface adhesion is provided, then the separation of epithelial cells and is thought to be suppressed to enable the invasion of the blastocyst. Unlike TIB group, weak staining of epithelium of the fertile group, is important to facilitate implantation of the blastocyst.

Key words: E-cadherin, endometrium, immunohistochemistry, implantation

ÖZET

Amaç: Endometrial reseptivite; endometrium epitelinin fonksiyonel başarısı olan geçici bir süreçtir. Bu çalışmada, fertil ve Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı (TİB) olan bireylerin endometrium dokuları, Transmisyon Elektron Mikroskobuyla (TEM) ve E-cadherinle immünohistokimyasal açıdan değerlendirilmiştir. Amacımız, sadece fertil ve TİB olan kadınların endometrium dokularının karşılaştırılmasını yapmak değil aynı zamanda endometriumda implantasyon sürecinin hücresel çatısı ve mekaniğinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.

Gereç ve yöntem: Araştırmamız için İn vitro fertilizasyon (İVF)/ Embriyo Transferi (ET) sonrası gebelik oluşmayan onyedi infertil ve on fertil kadın çalışmamıza dahil edilmiştir. Rutin ışık mikroskobu ve TEM teknikleriyle doku takibi sağlanmıştır.

Bulgular: Fertil grubun endometrium yüzey epitelinde implantasyon belirteci pinopod oluşumuna yoğun olarak rastlanırken, infertil grupta yetersiz pinopod oluşumu ve belirgin silya ve mikrovillus varlığı dikkat çekmektedir. E-cadherin’le yapılan immünohistokimya çalışmasında skorlanma yapılmıştır. Fertil grup epitelinde immünreaktivite çok belirsizken, infertil grupta daha belirgin bir boyanma olduğu gözlenmiştir.

Sonuç: Son bulgular E-cadherin’in reseptif dönemdeki endometrial epitele yapıştırıcı özellikler aktarıyor olması yanısıra, ikili fonksiyona sahip olması üzerinedir. İlk aşamalarda, hücre yüzeyinde yapışkanlık sağladığı, daha sonra epitel hücrelerde ayrılma yaptığı ve blastosistin invazyonunu etkinleştirmek için suprese olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada TİB grubunun aksine, fertil grup epitelinin, çok zayıf boyanması, blastosist implantasyonunu kolaylaştırması açısından önemlidir.

Anahtar kelimeler: E-cadherin, endometrium, immünohistokimya, implantasyon

Cilt 39, Sayı 2 (2012)