ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Visual acuity and intraocular pressure values in patients with phacomorphic glaucoma following phacoemulsification and intraocular lens implantation
Seydi Okumuş, Erol Coşkun, Mehmet Gürkan Tatar, Burak Ören, Pelin Çelemler, Erdal Kaydu, İbrahim Erbağcı, Bülent Gürler

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları, Gaziantep, Türkiye, Eposta: seydiokumus@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: To evaluate the efficiency of phacoemulsification and uncomplicated Intraocular Lens (IOL) implantation surgery on visual prognosis and intraocular pressure control on eyes with phacomorphic glaucoma.

Materials and methods: Totally 17 eyes of 17 patients with phacomorphic glaucoma who underwent cataract surgery was evaluated retrospectively. Intraocular pressure (IOP), best corrected visual acuity, axial length, thickness of the lens and anterior chamber depth of the cases were measured preoperatively and postoperatively.

Results: Ten cases (59 %) were male and 7 (41%) were female. The mean age of the cases was 63.8 ± 10.3 years (40-83). The average follow up period was 12.1 ± 6.7 months (3-26). Preoperative average intraocular pressure was 44.7 ± 10.02 mm Hg (30-70), and the average IOP in the last postoperative follow up was 12.8 ± 1.9 mm Hg (10-16). There was no IOP increase in any eye during follow up. Decrease in IOP in the first postoperative day was statistically significant (p<0.001). Preoperative average axial length was 22.1 ± 0.7 mm (21.0 - 24.2) and average lens thickness was 5.5 ± 0.2 mm (5.1 - 5.9). Preoperative and postoperative average anterior chamber depth were 1.5 ± 0.3 mm (0.9 - 2.1) and 2.6 ± 0.1 mm (2.4 - 2.9) (p<0.001). Significantly increases in visual acuity were determined postoperatively in 14 (82%) cases.

Conclusion: It was concluded that in cases with phacomorphic glaucoma, uncomplicated phacoemulsification and IOL implantation is safe and effective procedure in improving visual acuity and controlling IOP.

Key words: Phacomorphic glaucoma, phacoemulsification, intraocular lens implantation, intraocular pressure

ÖZET

Amaç: Cerrahi sırasında komplikasyon gelişmeyen fakomorfik glokomlu gözlerde uygulanan fakoemülsifikasyon ve göz içi lens (GİL) implantasyonu cerrahisinin görsel prognoz ve intraoküler basınç kontrolü üzerine olan etkinliğinin değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: Katarakt ameliyatı uygulanan fakomorfik glokomlu 17 olgunun 17 gözü geriye dönük olarak değerlendirildi. Olguların pre ve post operatif olarak göz içi basıncı (GİB), düzeltilmiş en iyi görme keskinliği, aksiyel uzunluk, lens kalınlığı ve ön kamara derinliği ölçülerek karşılaştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 10 (%59) olgu kadın, 7’si (%41) erkekti. Olguların yaş ortalaması 63.8±10.3 yıldı (40-83 yıl). Olguların ortalama takip süresi 12.1±6.7 aydı (3-26 ay). Preoperatif ortalama göz içi basıncı 44.7±10.02 mm Hg (30-70), postoperatif son kontroldeki ortalama GİB 12.8±1.9 mm Hg (10-16) olarak ölçüldü. Takip süresince hiçbir gözde GİB artışı izlenmedi. Postoperatif 1.günde GİB düşüşü istatistiksel olarak anlamlı bulundu( p<0.001). Postoperatif 1. haftadan sonra düzeltilmiş görme keskinliğindeki artış istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001). Preoperatif ortalama aksiyal uzunluk 22.1±0.7 mm (21.0-24.2), ortalama lens kalınlığı 5.5±0.2 mm (5.1-5.9) idi. Preoperatif ve postoperatif ortalama ön kamara derinliği sırasıyla 1.5±0.3 mm (0.9-2.1) , 2.6±0.1 mm (2.4-2.9) olarak ölçüldü. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.00). Postoperatif 14 (%82) olgunun görme keskinliğinde anlamlı ölçüde artış saptandı.

Sonuç: Fakomorfik glokomlu olgularda komplikasyonsuz gerçekleştirilen fakomeülsifikasyon ve GİL implantasyonunun görme keskinliğinin iyileştirilmesinde ve GİB’nın kontrolünde güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği olduğu kanısına varıldı.

Anahtar kelimeler: Fakomorfik glokom, fakoemülsifikasyon, göz içi lens implantasyonu, göz içi basıncı

Cilt 39, Sayı 2 (2012)