ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - The relationship between anxiety level and health, social and demographical factors in the students of a newly established university in Eastern Anatolia
Süleyman Erhan Deveci, Ayşe Çalmaz, Yasemin Açık

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye, Email: Email: edeveci23@gmail.com

ABSTRACT

Objectives: This study is carried out to determine possible anxiety levels and related factors in Tunceli University students.

Materials and methods: Totally 604 students receiving education from Tunceli University included. Field work of the study is done in May, 2010. A questionnaire including a group of questions about socio-demographical features, health, social and demographical factors, and about continuous anxiety that are thought to be related to anxiety is made under direct supervision to the students.

Results: 52.2% of the students are men and 47.8 % are women, and the average age of them is 21.38±3.59 years. The students’ average point of state anxiety inventory is found to be 43.37±10.46 and continuous anxiety inventory 45.17±8.79. According to our results if the students parent’s monthly income is less, started to study in the department of the university unwillingly, had sheltering problems at the beginning of the university, expressed that they had chronic diseases, evaluated their health conditions as bad, feel ambiguous or desperate about finding a job after graduation and described their characters as introverted had higher anxiety scores (p<0.05). There is no relationship determined between age, family structure, mother and/or father’s living condition, and parent education and state - continuous anxiety (p>0.05).

Conclusion: Continuous anxiety level of the university students was found at a significant level and affected by several variables. It is thought that counseling and intervention units, particularly for related factors, will be useful.

Key words: University students, state - continuous anxiety inventory

Doğu Anadolu’da yeni açılan bir üniversitenin öğrencilerinde kaygı düzeylerinin sağlık, sosyal ve demografik faktörler ile ilişkisi

ÖZET

Amaç: Bu çalışma Tunceli Üniversitesi öğrencilerinde var olabilecek kaygı düzeylerini ve ilişkili faktörleri belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma Tunceli Üniversitesi’nde öğrenim gören 604 öğrenciye ait sonuçları içermektedir. Araştırmanın saha çalışması Mayıs 2010’da yapılmıştır. Öğrencilere sosyo-demografik özellikler, kaygı ile ilişkili olduğu düşünülen sağlık, sosyal ve demografik faktörler ve Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri’nden oluşan bir soru takımını içeren anket direkt gözlem altında uygulanmıştır.

Bulgular: Araştırmada yer alan öğrencilerin %52.2’si erkek, %47.8’i kadın olup, yaş ortalaması 21.38±3.59’dur. Öğrencilerin durumluk kaygı puan ortalaması 43.37±10.46, sürekli kaygı puan ortalaması ise 45.17±8.79 bulunmuştur. Ailelerinin aylık geliri düşük olanların, okuduğu bölüme istemeden başlayanların, üniversite başlangıcında barınma sorunları yaşayanların, kronik bir hastalığı olduğunu ifade edenlerin, kendi sağlık durumunu kötü olarak değerlendirenlerin, mezun olduktan sonra mesleği ile ilgili umutsuz veya belirsiz olanların, kişilik yapısını içe dönük olarak niteleyenlerin durumluk-sürekli kaygı puanları daha yüksekti (p<0.05). Yaş, aile yapısı, anne ve/veya babanın hayatta olma durumu ve ebeveyn eğitimi ile durumluk-sürekli kaygı arasında ilişki saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: Üniversite öğrencilerinde durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin önemli düzeyde olduğu ve birçok değişkenden etkilendiği görülmüştür. Özellikle ilişkili faktörlere yönelik müdahale ve danışma birimlerinin oluşturulmasının yararlı olacağı düşünülmüştür.

Anahtar kelimeler: Üniversite öğrencileri, durumluk-sürekli kaygı

Cilt 39, Sayı 2 (2012)