ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Türkiye' nin Van Yöresinde Anti-HAV IgM pozitifliğinin yaş ve aylara göre dağılımı [Distribution of anti-HAV IgM positivity according to age and months of a year in Van region, Turkey]
Mehmet Parlak, Aytekin Çıkman, Hüseyin Güdücüoğlu, Mustafa Berktaş

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Lab., Van Türkiye, Email: mehmetparlak65@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: In this study we investigated the anti-HAV IgM positivity rates and their distribution according to age and season of a year in Van region of Turkey.

Materials and methods: During five-year period between 2006-2010, the presence of anti-HAV IgM were determined in the serum samples sent to our laboratory that have prediagnosis of hepatitis A by ELISA test, using AxSYM (Abbott Diagnostics, Germany) and i2000SR Architect (Abbott Diagnostics, Germany) analyzers. For statistical analyze of Anti-HAV IgM positivity rates, patients’ age and gender and time of year when specimen was obtain were compared.

Results: The presence of anti-HAV IgM was investigated in a total of 8851 patients, including 5303 (60%) children and 3548 (40%) adults. Anti-HAV IgM in children and adult patients were determined as 9.8% and 2.6%, respectively, and this difference was found statistically significant (p <0.01). Anti-HAV IgM positivity rate began to rise in August, reached the highest level in November-December and decreased to the initial level in January. The highest frequency detected during the November-December period was statistically significantly higher than rates found during other months.

Conclusion: The prevalence of Hepatitis A was found to be similar with previous studies performed in our country. The prevalence of disease was significantly increased especially between November and December.

Key words: Anti-HAV IgM, seasonal distribution, seroprevalence, age

Türkiye’nin Van yöresinde Anti-HAV IgM pozitifliğinin yaş ve aylara göre dağılımı

ÖZET

Giriş: Bu çalışmada, Türkiye’nin van bölgesinde anti-HAV IgM pozitiflik oranları ile bu oranların yaş ve mevsimsel dağılımının irdelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: 2006-2010 tarihleri arasındaki beş yıllık süreçte, Hepatit A ön tanısıyla laboratuvarımıza gönderilen serum örneklerinde anti-HAV IgM varlığı, AxSYM (Abbott Diagnostics, Almanya) ve Architect i2000SR (Abbott Diagnostics, Almanya) analizatörleri kullanılarak ELİSA yöntemiyle araştırıldı. Anti-HAV IgM pozitiflik oranlarında yaş, cinsiyet ve aylara göre fark istatistiksel olarak belirlendi ve karşılaştırmalar yapıldı.

Bulgular: Anti-HAV IgM varlığı, 5303’ü (%60) çocuk, 3548’i (%40) erişkin olmak üzere toplam 8851 hastada araştırıldı. Çocuk ve erişkin hastaların anti-HAV IgM pozitifliği sırasıyla; %9.8 ve %2.6 olarak saptanmış olup, bu fark istatistik açıdan anlamlı bulundu (p<0.01). Anti-HAV IgM pozitiflik oranının Ağustos ayından itibaren yükselmeye başladığı, Kasım-Aralık ayında en yüksek seviyelerine ulaştığı ve Ocak ayından itibaren azalarak ilk seviyelerine gerilediği görüldü. En yüksek seviyeleri olan Kasım-Aralık aylarında saptanan fark istatistik olarak diğer aylara kıyasla anlamlı bulundu.

Sonuç: Bulduğumuz Hepatit A prevalansı daha önce ülkemizde yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Hastalık prevalansının belirgin olarak özellikle Kasım-Aralık aylarında arttığı görülmektedir.

Anahtar kelimeler: Anti-HAV IgM, mevsimsel dağılım, seroprevalans, yaş

Dicle Med J  2012;39 (4):398-402

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0165

Cilt 39, Sayı 3 (2012)