ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Kronik osteomiyelitli olgularda kemik doku ve burun sürüntü kültürlerinden izole edilen stafilokok türlerinin değerlendirilmesi [The evaluation of staphylococci strains isolated from nasal and bone cultures in patients with chronic osteomyelitis]
Mehmet Uluğ, Celal Ayaz, Mustafa Kemal Çelen

Özel Ümit Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Eskişehir, Türkiye, Email: mehmetulug21@yahoo.com

ABSTRACT

Objective: In this study, it was aimed to determine the prevalence of nasal carriage of S. aureus in chronic osteomyelitis, assessed trends in methicillin resistance with time, and evaluated the bone and nasal cultures in staphylococcal chronic osteomyelitis.

Materials and methods: Bone and nasal cultures were performed intra-operative and pre-operatively from 43 patients with chronic osteomyelitis. Inoculation was performed on 5% sheep blood and eosine-methylen-blue agar. The samples were incubated at 37°C for 24 hours. Catalase and coagulase tests were performed on Gram positive coccus strains. Antimicrobial susceptibilities of all S. aureus strains were evaluated by disc diffusion method according to CLSI for oxacillin and other antibiotics.

Results: In this study pre-operative nasal cultures and intra-operative bone cultures obtained between May 2005 and September 2006 were evaluated retrospectively. Of the 43 nasal cultures, 31 (72%) yielded staphylococcal strain, of these 18 (58%) were S. aureus. Of the 18 S. aureus strains, 13 (72.2%) have methicilline resistance. On the other hand, of the 43 bone cultures, 29 (67.4%) yielded staphylococci strain, of these 23 (79.3%) were S. aureus. Of the 23 S. aureus strains, 52.1% have methicilline resistance. Overall the similarity rate of staphylococcal strains was 38% (11/29), while considering the status of strains resistant to antibiotics; this ratio was 24% (7/29).

Conclusion: Nasal S. aureus carriage rate (58%) in patients with chronic osteomyelitis was higher than the community and the other patient groups. However, the surveillance cultures can give knowledge about the causative pathogen of 25% of the culture negative cases.

Key words: Chronic osteomyelitis, nasal carriage, Staphylococcus aureus, bone culture

Kronik osteomiyelitli olgularda kemik doku ve burun sürüntü kültürlerinden izole edilen stafilokok türlerinin değerlendirilmesi

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, kronik osteomiyelitli olgularda nazal S. aureus taşıyıcılığının sıklığı ile bu türlerde metisilin direncinin araştırılması ve stafilokokkal kronik osteomiyelitli olgularda kemik doku ve burun sürüntü kültürü sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Kronik osteomiyelitli 43 olgunun kemik kültürleri operasyon esnasında, burun sürüntü kültürleri ise operasyon öncesinde alındı. Örnekler %5 koyun kanlı ve eosin metilen blue agar plaklarına ekimi yapılarak, 370C’de 24 saat inkübe edildi. Gram pozitif kok morfolojisi gösteren kolonilere katalaz ve koagülaz testleri uygulandı. Tüm S. aureus izolatlarının oksasilin ve diğer bazı antibiyotiklere duyarlılıkları CLSI önerilerine göre disk difüzyon yöntemi ile araştırıldı.

Bulgular: Bu çalışmada, Mayıs 2005 ile Eylül 2006 tarihleri arasındaki döneme ait operasyon öncesi alınan burun kültürleri ile operasyon esnasında alınan kemik doku kültürleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Burun kültürlerinin %72’sinde (31/43) stafilokok türleri tespit edilirken, bu türlerden %58’i (18/31) S.aureus tanımlanmış ve %72,2’sinde (13/18) metisiline direnç görülmüştür. Kemik doku kültüründen ise 29 hastada (%67,4) stafilokok türleri izole edilmiş, bu türlerin %79,3’ü (23/29) S. aureus olarak tanımlanmış ve %52,1’inde metisiline direnç saptanmıştır. İzole edilen stafilokok türlerinde benzerlik oranı 11/29 (%38) iken türlerin çalışılan antibiyotiklere direnç durumları göz önüne alındığında bu oran 7/29 (%24) bulunmuştur.

Sonuç: Kronik osteomiyelitli hastalarda nazal S. aureus taşıyıcılığı oranı (%58) topluma ve diğer hasta gruplarına göre daha yüksek bulundu. Bununla birlikte, bu hastalarda sürveyans kültürleri, etken patojenin tespit edilemediği olguların %25’inde, etken hakkında fikir verebilir.

Anahtar kelimeler: Konik osteomiyelit, nazal taşıyıcılık, Staphylococcus aureus, kemik kültürü

Dicle Med J  2012;39 (4):339-343

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0155

Cilt 39, Sayı 3 (2012)