ISSN : 1300-2945
eISSN : 1308-9889
Özet - Evaluation of hospital infections developing in intensive care unit during a decade and review of literature
Adnan Tüfek, Recep Tekin, Tuba Dal, Orhan Tokgöz, Erdal Doğan, Gönül Ölmez Kavak, Salih Hoşoğlu

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır Email: adnantufek@hotmail.com

ABSTRACT

Objectives: Hospital acquired infections (HAI) are major health problem in intensive care units. We aimed to determine the nosocomial infection rate, distribution of HAI and the distribution of microorganisms isolated from nosocomial infections and their antibiotic resistance profiles in hospitalized patients in intensive care unit.

Materials and methods: A total 222 patients with a diagnosis of hospital-acquired infection hospitalized between January 2003 and June 2012 at Dicle University Medical Faculty Hospital intensive care unit, were included in this study. Clinical, radiographic, laboratory data and culture results recorded to the standard forms and in the computer environment on a daily basis. Hospital acquired infections rates by year, distribution of HAI according to the systems, infectious agents were determined.

Results: A total of 327 episodes of HAI were developed 222 (18.4%) of 1208 hospitalized patients in ten years period per 21 974 patients day. Hospital-acquired infection rate was 27.6 per 100 patient days and density was 15.2 per 1000 patient days. The most common HAI were bloodstream infection (38.5%) and followed by pneumonia (24%) and ventilator-associated pneumonia (14.7%). Acinetobacter spp. (23.7%) and Pseudomonas aeruginosa (13.9%) were the most frequently isolated bacteria. The most effective antibiotics against gram-negative microorganisms were colistin, amikacin, imipenem, meropenem, cefoperazone-sulbactam, while gram-positives to linezolid, vancomycin and daptomycin.

Conclusion: Prolonged duration of hospitalization increases the risk of infection and invasive procedures. Prevention of unnecessary invasive procedures, early removal of invasive catheters, infection control measures and documenting of antibiotic susceptibilities of causative organisms will reduce the incidence of HAI.

Key words: Hospital acquired infection, intensive care unit, hospital acquired infection rate

Reanimasyon ünitesinde on yıllık sürede gelişen hastane enfeksiyonlarının değerlendirilmesi ve literatürün gözden geçirilmesi

ÖZET

Amaç: Hastane enfeksiyonları (HE) yoğun bakım ünitelerinde mortalite ve morbiditenin önemli nedenidir. Bu çalışmada reanimasyon ünitesinde yatan hastalarda görülen HE oranının, HE’ nın dağılımının, HE’ndan izole edilen mikroorganizmaların dağılımının ve antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve yöntem: Ocak 2003-Haziran 2012 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi reanimasyon ünitesinde yatan, HE tanısı olan 222 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların klinik bulguları, kültür sonuçları, radyolojik ve laboratuvar verileri standart forma ve günlük olarak bilgisayar ortamına kaydedildi. Yıllara göre HE hızı, HE’nın sistemlere göre dağılımı ve etkenleri belirlendi.

Bulgular: On yıl içinde yatırılan 1208 hastanın 222 (%18.4)’sinde 21974 hasta gününde toplam 327 HE atağı gelişti. Hastane enfeksiyonu hızı 100 hasta gününde 27.6 ve dansitesi 1000 hasta gününde 15.2 idi. Kan dolaşım enfeksiyonu en sık (%38.5) enfeksiyon olup bunu pnömoni (24%) ve ventilatör ilişkili pnömoni (14.7%) takip ediyordu. Acinetobacter spp. (%23.7) ve Pseudomonas aeruginosa (%13.9) en sık izole edilen bakterilerdi. Gram negatif mikroorganizmalara karşı en etkili antibiyotikler kolistin, amikasin, imipenem, meropenem, sefoperazon-sulbaktam iken gram pozitiflerde ise linezolid, vankomisin ve daptomisin idi.

Sonuç: Uzamış yatış süresi, invaziv girişimleri ve enfeksiyon riskini arttırır. Gereksiz invaziv girişimleri önlenmesi, invaziv kateterlerin erken çıkarılması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması ve etken mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılıklarının dökümante edilmesi HE insidansını azaltacaktır.

Anahtar kelimeler: Hastane enfeksiyonu, yoğun bakım ünitesi, hastane enfeksiyon hızı

Dicle Med J  2012;39 (4):492-498

doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0186

Cilt 39, Sayı 4 (2012)